VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Mallay Coffee s.r.o.

PREAMBULA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich nových verzii upravujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim ako predávajúcim a Kupujúcim ako kupujúcim pri kúpe Produktov a pri poskytovaní Služieb. Súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú predovšetkým ustanovenia o objednávaní Produktov, ich dodávaní, o cene Produktov a Služieb, o platobných podmienkach, o zodpovednosti za vady Produktov, o záruke vzťahujúcej sa na Produkty, o reklamovaní Produktov a o zániku zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe Produktov podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vzniká:

a) na základe akceptácie písomnej objednávky kupujúceho Predávajúcim, tzv. kúpa na diaľku,

b) odobratím Produktov a platbou za Produkty priamo (osobne) u Predávajúceho, tzv. kúpa na mieste (kúpa v "kamennom obchode" alebo od predajcov Predávajúceho) alebo

c) iným spôsobom podľa osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Zaslaním elektronickej objednávky Produktov alebo kúpou Produktov iným spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Kupujúci bez akýchkoľvek podmienok alebo námietok súhlasí s tým, že uzavrie zmluvu s Predávajúcim v rozsahu práv a povinností stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa automaticky vzťahujú na každý zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci potvrdzuje a súhlasí s tým, že uzatvára právne záväznú zmluvu v rozsahu stanovenom týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zaslaním elektronickej objednávky Produktov alebo kúpou Produktov iným spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Kupujúci výslovne potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, že porozumel právam a povinnostiam v nich ustanovených, výslovne súhlasí s tým, že je týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami viazaný a udeľuje práva Predávajúcemu v nich uvedené.

ČLÁNOK 1 DEFINÍCIE:

1.1. Nasledovné pojmy a výrazy používané vo Všeobecných obchodných podmienkach budú mať nasledovný význam:

"Predávajúci": spoločnosť Mallay Coffee s.r.o. so sídlom Sliezska 9, 831 03, Bratislava, Slovenská republika, IČO:51168677, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro vložka číslo: 123808/B, DIČ: 2120625100, IČ DPH: SK2120625100, kontakt: www.organickakava, info@organickakava.sk, , spoločnosť existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky

"Kupujúci": každá fyzická alebo právnická osoba, alebo akákoľvek iné združenie, ktorá podľa ktoréhokoľvek právneho poriadku má právnu subjektivitu, a ktorá s Predávajúcim vstúpi do zmluvného vzťahu tým, že si u neho písomne (listom, emailovou správou alebo vo forme vyplnenia elektronického formulára na webovej stránke Predávajúceho www.organickakava.sk, tzv. elektronická objednávka) objedná Produkty a bude jej doručené písomné potvrdenie (listom alebo emailovou správou) o akceptácii objednávky. Kupujúcim je taktiež každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u alebo od Predávajúceho (alebo predávajúcich Predávajúceho) zakúpi Produkty priamo (osobne) alebo, ktorá má s Predávajúcim uzatvorenú osobitnú písomnú zmluvu o kúpe Produktov.

"Produkty": najmä komodity káva, kakao, čokoláda a čaj, zariadenia a prostriedky určené na spracovanie uvedených komodít za účelom ich konzumácie predovšetkým vo forme nápojov a rôzne darčekové predmety s motívmi uvedených komodít. Katalóg (zoznam) Produktov je zverejnený aj na webovej stránke Predávajúceho www.organickakava.sk v sekcii katalóg Produktov. Ak to z charakteru Služieb je možné a prípustné, a ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, tak sa pod Produktmi rozumejú aj Služby.

"Všeobecné obchodné podmienky": tieto tu obsiahnuté všeobecné podmienky, v obsahu, ktorý môže byť z času na čas obnovený a/alebo doplnený

"Služby": rôzne baliace, zasielateľské, prepravné, konzultačné a školiace služby zamerané na Produkty. Zoznam služieb súvisiacich s kúpou produktov je súčasťou katalógu Produktov.

"Reklamácia": predstavuje Kupujúcim uplatňované právo zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Produktov a/alebo poskytovaných Služieb, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za vadné plnenie resp. čiastočné plnenie.

"Dôverné informácie": súvšetky informácie, ktoré boli poskytnuté jedným účastníkom druhému účastníkovi v súvislosti s plnením ich zmluvného vzťahu, alebo ktoré sa účastníkovi stali inak známe.

1.2. Akákoľvek fráza, ktorá sa začína výrazmi "vrátane", "zahŕňať", "osobitne", "najmä", "predovšetkým" alebo akýkoľvek podobný výraz bude vykladaný ako príkladný a nebude obmedzovať význam slov predchádzajúcich týmto výrazom.

1.3. Odkazy na jednotné číslo v sebe zahŕňajú aj množné číslo a aj naopak, a odkazy na jeden rod v sebe zahŕňajú aj odkazy na iný rod, vrátane právnickej osoby.

ČLÁNOK 2: OBJEDNÁVKA, JEJ AKCEPTÁCIA ALEBO ODMIETNUTIE A ZRUŠENIE

2.1.Objednávka: Kupujúci si od Predávajúceho objednáva Produkty a Služby písomne vo forme:

a) zasielania elektronickej objednávky,

b) zasielania elektronických správ Predávajúcemu,

c) zasielania listov Predávajúcemu

d) spísania objednávky Kupujúceho Predávajúcim a jej podpísanie Kupujúcim priamo u Predávajúceho.

2.2. Náležitosti objednávky: V objednávke sa uvedú všetky údaje, ktoré sú vyžadované Predávajúcim pri vyplňovaní objednávky na jeho webovej stránke www.organickakava.sk. Pri Kupujúcom - spotrebiteľovi fyzickej osobe je to predovšetkým jeho meno a priezvisko, dátum narodenia a korešpondenčná adresa, pri Kupujúcom - právnickej osobe , ktorý je alebo nie je spotrebiteľom je to jeho názov (obchodné meno), IČO a korešpondenčná adresa. Pri každom Kupujúcom je to jeho telefón, emailová adresa, katalógové číslo Produktov a/alebo Služby, druh Produktov a/alebo Služby, množstvo Produktov, dátum objednávky (uvádzanie dátumu sa nevzťahuje na elektronickú objednávku podľa bodu 2.1. písm. a) tohto článku, pri ktorej je dátum uvedený automaticky), požadovaný čas, spôsob a miesto dodania alebo uvedenie, že produkty si príde Kupujúci odobrať osobne na sídlo Predávajúceho a uvedie čas predpokladaného odobratia.

2.2.1. Objednávka s nepresne vyplnenými alebo nevyplnenými údajmi Predávajúci nemusí považovať za platnú. Za neplatnú objednávku sa vždy považuje objednávka, v ktorej nie je uvedená identifikácia Kupujúceho (vrátane jeho emailovej alebo korešpondenčnej adresy) a/alebo identifikácia Produktov. O neplatnosti objednávky môže Predávajúci písomne vyrozumieť Kupujúceho zaslaním správy na jeho emailovú adresu alebo zaslaním listu na jeho korešpondenčnú adresu, ak je Predávajúcemu emailová alebo korešpondenčná adresa Kupujúceho známa. Ak Kupujúci chýbajúce údaje dodatočne písomne doplní alebo v prípade nepresnosti údajov, údaje písomne spresní, objednávka sa bude považovať za platnú momentom doplnenia alebo spresnenia údajov. Čas potrebný na zabezpečenie alebo spresnenie týchto údajov sa nezapočítava do lehoty na akceptovanie alebo odmietnutie objednávky.

2.3. Akceptácia: Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho buď akceptovať alebo odmietnuť. Akceptácia alebo odmietnutie objednávky sa uskutoční písomne zaslaním správy na emailovú adresu Kupujúceho alebo zaslaním listu na korešpondenčnú adresu Kupujúceho. Akceptáciu alebo odmietnutie objednávky Predávajúci uskutoční v čo najkratšom čase.

2.3.1. V prípade, ak Predávajúci objednávku odmietne, môže v odmietnutí objednávky uviesť dôvod odmietnutia.

2.3.2. V prípade, ak Predávajúci objednávku akceptuje, uvedie v akceptácii objednávky celkovú cenu za objednané Produkty alebo Služby, spolu s lehotou jej splatnosti.

2.4.Zrušenie objednávky: Pred akceptáciou objednávky Predávajúcim, je možné objednávku zo strany Kupujúceho zrušiť kedykoľvek.

2.4.1. Po akceptácii objednávky Predávajúcim, je možné objednávku zo strany Kupujúceho zrušiť len vtedy, ak Kupujúci uhradí predávajúcemu všetky náklady, ktoré Predávajúci na realizáciu objednávky už vynaložil. Toto neplatí ak už objednané Produkty boli zaslané Kupujúcemu.

2.4.2. Objednávku je možné zrušiť len písomne vo forme emailovej správy alebo listom.

ČLÁNOK 3: Dodacie podmienky

3.1.Kúpa na mieste: Pri kúpe Produktov na mieste budú Kupujúcemu odovzdané Produkty a poskytnuté Služby ihneď po zaplatení kúpnej ceny Produktov alebo cien Služieb.

3.2. Kúpa na diaľku: Pri kúpe Produktov na diaľku budú Kupujúcemu dodané alebo odovzdané Produkty alebo poskytnuté Služby spôsobom a na miesto uvedené v akceptovanej objednávke po zaplatení kúpnej ceny Produktov alebo ceny za Služby , a to v dohodnutom čase, a ak čas nie je dohodnutý, čo najskôr, najneskôr do 30 dní od zaplatenia kúpnej ceny. V prípade, ak budú Kupujúcemu Produkty dodané alebo odovzdané neskôr z dôvodov na strane Predávajúceho, nie je Kupujúci povinný Produkty od Predávajúceho odobrať a Kupujúci je oprávnený požadovať od Predávajúceho vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

3.3. Pri kúpe Produktov na diaľku Predávajúci zabezpečuje dopravu a dodanie Produktov Kupujúcemu na miesto dodania uvedené v akceptovanej objednávke predovšetkým poštovou službou: Obchodný balík. Dodávka Produktov je v tomto prípade splnená odoslaním objednaných Produktov na korešpondenčnú (dodaciu) adresu Kupujúceho uvedenú v akceptovanej objednávke.

3.4. Pri kúpe Produktov na diaľku je možné na základe požiadavky uvedenej v objednávke, ktorá bola akceptovaná, vyzdvihnúť si Produkty v sídle Predávajúceho alebo na inom mieste dohodnutom s Predávajúcim. Produkty môže vyzdvihnúť iba Kupujúci alebo jeho splnomocnená osoba po dostatočnej identifikácii (predloženie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, občianskeho preukazu, plnomocenstva a pod.). Pri osobnom odbere nie je k cene Produktov pripočítavaná cena Služieb spojených s dopravnými nákladmi. Dodávka Produktov je v tomto prípade splnená odovzdaním objednaných Produktov Kupujúcemu.

3.5. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť Kupujúcemu vznik takej udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje dodávku Produktov Kupujúcemu.

3.6.Doklady: Predávajúci je povinný Kupujúcemu odovzdať Produkty spolu so všetkými dokladmi, ktoré sa na Produkty vzťahujú. O kúpe Produktov vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad.

3.7.Prevzatie: Kupujúci má povinnosť riadne a včas prevziať Produkty len vtedy, ak (i) boli Produkty dodané podľa jeho akceptovanej objednávky (ii) v stave, ktorým sa nijako neznižuje jeho kvalita, a (iii) ak boli Produkty riadne zabalené.

3.8.Potvrdenie o doručení: Dodanie Produktov, ako aj prípadné odmietnutie prevzatia Produktov alebo ich časti, bude zmluvnými stranami potvrdené.

ČLÁNOK 4: CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena: Za prevod vlastníckeho práva k Produktom a poskytnutie Služieb súvisiacich s kúpou Produktov patrí Predávajúcemu odplata vypočítavaná podľa cien uvedených v aktuálnej verzii cenníka Produktov a Služieb. Cenník Produktov a Služieb je uvedený v rámci katalógu Produktov, ktorý je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho www.organickakava.sk v sekcii katalóg Produktov. Ceny v cenníku sú uvedené v mene € (euro) a v členení cena Produktov bez DPH, suma DPH a cena vrátane DPH.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny Produktov a Služieb zmeniť, najmä v nadväznosti na zmeny cien výrobcov/dovozcov Produktov alebo poskytovateľov Služieb, vydaním novej verzie cenníka, pričom zmena cien sa nedotkne toho Kupujúceho, ktorý si Produkty objednal ešte podľa nezmenených cien, vo vzťahu k týmto Produktom.

4.3. Množstevná zľava: Množstevné zľavy sú poskytované individuálne na základe množstva objednaných Produktov alebo poskytovaných Služieb.

4.4.Celková cena: Pri kúpe na diaľku bude celková cena za objednané Produkty a Služby, spolu s lehotou jej splatnosti, Kupujúcemu oznámená pri akceptácii objednávky.

4.4.1. Pri kúpe na mieste bude celková cena za Produkty a Služby, spolu s lehotou jej splatnosti, Kupujúcemu oznámená pred odovzdaním Produktov a poskytnutím Služieb.

4.5. Spôsob platby: Platby za Produkty a Službyu budú zo strany Kupujúceho uskutočňované jednou z nasledujúcich foriem, ktorú si Kupujúci zvolí sám:

a) v hotovosti do pokladne Predávajúceho predovšetkým v prípade kúpy na mieste,

b) v hotovosti platbou na dobierku v prípade zaslania Produktov poštovou službou obchodný balík alebo

c) prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho, vrátane platby platobnou kartou Kupujúceho vo forme platobných služieb dostupných u Predávajúceho (napr. služba TatraPay, CardPay, PayPal, prevodom na účet, platobný terminál, a pod.).

4.6.Doba splatnosti: Ak nie je dohodnuté inak,Kupujúci je povinný uhradiť celú platbu za Produkty a Služby:

a) pri kúpe na diaľku s výnimkou pri platbe na dobierku do 3 pracovných dní od akceptácie jeho objednávky, ak v akceptácii objednávky nie je uvedené inak,

b) pri kúpe na diaľku pri platbe na dobierku pred odovzdaním Produktov Kupujúcemu,

c) pri kúpe na mieste pred odovzdávaním Produktov Kupujúcemu.

4.7. V prípade, ak Kupujúci svoju povinnosť podľa bodu 4.6. písm. a), b) alebo c) tohto článku riadne a včas nesplní, môže Predávajúci po upozornení a uplynutí primeranej dodatočnej lehoty na zaplatenie, odmietnuť dodať Produkty alebo poskytnúť Služby do doby, kým Kupujúci platbu neuhradí.

4.8. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny Produktov alebo Služieb alebo akejkoľvek inej platby Predávajúcemu, môže Predávajúci od Kupujúceho požadovať zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania. Právo Predávajúceho na náhradu vzniknutej škody tým nie je dotknuté.

4.9. V prípade platby elektronickými prostriedkami sa platba považuje za vykonanú dňom pripísania sumy na účet Predávajúceho.

4.10. Elektronická faktúra: Predávajúci týmto súhlasí aby mu riadne vystavené faktúry Predávajúceho boli doručované emailom.

ČLÁNOK 5: PREVOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA PRODUKTOCH

5.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Produktom až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a ceny služieb súvisiacich s kúpou Produktov.

5.2. Nebezpečenstvo škody na Produktoch prechádza na Kupujúceho, ak Kupujúci prevezme Produkty osobne, okamihom prevzatia Produktov.

5.3. Nebezpečenstvo škody na Produktoch prechádza na Kupujúceho, ak sú Produkty dodávané Kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti, okamihom odovzdania Produktov Kupujúcemu prepravnou spoločnosťou.

ČLÁNOK 6: ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA REKLAMÁCIA

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady (chyby) Produktov, ktoré majú Produkty v čase prechodu nebezpečenstva škody na Produktoch na Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady Produktov, ktoré na nich vznikli po prechode nebezpečenstva škody na Produktoch s výnimkou uvedenou v bode 6.2. tohto článku druhá veta (záruka).

6.2. Predávajúci zodpovedá za to, že Produkty majú v čase plnenia vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu toho na čom sa s Kupujúcim dohodli, a že Produkty nemajú právne vady, podľa platných právnych predpisov. Predávajúci zároveň poskytuje k Produktom záruku v dĺžke:

a) expiračnej doby uvedenej na Produktoch alebo ich obale, ak expiračná doba je na Produktoch alebo ich obale uvedená (ide predovšetkým o potraviny a iné Produkty určené na spotrebovanie),

b) 24 mesiacov od prechodu nebezpečenstva škody na Produktoch na Kupujúceho, ak expiračná doba nie je na Produktoch alebo ich obaloch uvedená (ide o prístroje, zariadenia, darčekové predmety a pod.) alebo

c) 12 mesiacov od prechodu nebezpečenstva škody na Produktoch na Kupujúceho, ak expiračná doba nie je na Produktoch alebo ich obale uvedená (ide o prístroje, zariadenia a pod.), alebo ak ide o už používané Produkty, čo musí byť pri Produktoch výslovne uvedené.

6.3. Predávajúci zodpovedá za vady na Produktoch, ktoré vznikli počas trvania záruky. Nezodpovedá však za také vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho, napr. riadne starať sa o Produkty, riadne ich skladovať, používať ich v súlade s ich návodom a pod. Predávajúci nezodpovedá ani za vady Produktov, o ktorých Kupujúci v čase dodania Produktov vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti dodania Produktov vedieť musel.

6.4. Spôsoby reklamácie: Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u Predávajúceho v lehotách stanovených alebo určiteľných platnými právnymi predpismi a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (počas trvania záruky):

a) osobne v mieste jeho sídla alebo priamo u predajcov Predávajúceho, s ktorými sa dohodol na kúpe Produktov,

b) písomne listom zaslaným na adresu sídla Predávajúceho alebo

c) elektronickou správou zaslanou na emailovú adresu Predávajúceho, ktorej prílohou bude scan (kópia) listu podľa písm. b) tohto bodu.

6.5.Deň uplatnenia reklamácie: Za deň uplatnenia reklamácie Kupujúcim u Predávajúceho sa považuje:

a) pri poštových zásielkach deň doručenia reklamácie Predávajúcemu,

b) pri osobnom doručení dátum na kópii reklamácie, ktorým Predávajúci potvrdí jej osobné doručenie a

c) pri uplatňovaní elektronickou správou zaslanou na emailovú adresu Predávajúceho, deň doručenia elektronickej správy na emailovú adresu Predávajúceho. Doručenie elektronickej správy s reklamáciou je Predávajúci povinný Kupujúcemu potvrdiť zaslaním spätnej správy.

6.6. Náležitosti reklamácie: Pri reklamácii musí byť priložený doklad o zakúpení Produktov a Služieb a z reklamácie musí byť zrejmé:

a) kto reklamáciu podáva (jednoznačná identifikácia Kupujúceho),

b) komu je reklamácia adresovaná (jednoznačná identifikácia Predávajúceho),

c) predmet reklamácie spolu s uvedením vady Produktov a/alebo Služieb,

d) uvedenie požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie,

e) dátum a miesto podania reklamácie a

f) podpis Kupujúceho.

6.7. Pri reklamácii musia byť Predávajúcemu odovzdané alebo doručené aj Prokukty určené k reklamácii, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú písomne (listom alebo emailom) inak. Za deň uplatnenia reklamácie podľa bodu 6.5 tohto článku sa nikdy nebude považovať skorší deň, ako deň kedy boli Produkty určené k reklamácii odovzdané alebo doručené Predávajúcemu.

6.8.Spôsobmi vybavenia reklamácie sú:

a) odstránenie vád Produktov a/alebo Služieb , ak sa vady dajú riadne bez vynaloženia neprimeraných nákladov odstrániť,

b) doplnenie dodávky Produktov a/alebo Služieb, ak dodávka Produktov a/alebo Služieb nebolo kompletné z hľadiska kvantity,

c) dodanie náhradných Produktov a/alebo poskytnutie náhradných Služieb, ak majú Produkty a/alebo Služby neodstrániteľné vady alebo, ak sa vady Produktov a/alebo Služieb dajú odstrániť len pri vynaložení neprimeraných nákladov,

d) poskytnutie zľavy z ceny Produktov a/alebo Služieb,

e) odstúpenie od uzatvoreného zmluvného vzťahu a vrátenie už uhradených peňažných prostriedkov za Produkty a/alebo Služby,

f) zamietnutie reklamácie, ak vady Produktov a/alebo Služieb neexistujú alebo ich spôsobil Kupujúci porušením svojich povinností alebo reklamácia nebola uplatnená riadne a včas.

6.9. V prípade, ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 6.6 tohto článku a/alebo, ak nebola uplatnená vo forme uvedenej v bode 6.4. tohto článku, môže Predávajúci požadovať jej doplnenie a/alebo uplatnenie v požadovanej forme. Ak Kupujúci reklamáciu nedoplní a/alebo neuplatní v požadovanej forme ani do 3 dní od doručenia požiadavky Predávajúceho, Predávajúci bude považovať reklamáciu Kupujúceho za neplatnú a zamietne ju.

6.10. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad.

6.11. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje Predávajúci, ktorý sa zaväzuje pri vybavovaní reklamácie riadiť sa ustanoveniami tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci bude brať ohľad na charakter vady a na v reklamácii Kupujúcim uvedený požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

6.12. Ostatné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri vybavovaní reklamácií súvisiacich s kvalitou a kvantitou dodávaných Produktov a/alebo poskytovaných Služieb výslovne neupravené ustanoveniami tohto článku Všeobecných obchodných podmienok sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých kúpnych zmlúv uzavretých medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak takéto zmluvy budú existovať, a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

ČLÁNOK 7: OCHRANNÁ ZNÁMKA Organická káva®

7.1. Výlučné vlastníctvo: Akékoľvek alebo všetky práva duševného vlastníctva v súvislosti s ochrannou známkou Organická káva® pri Produktoch sú a ostanú vo výlučnom vlastníctve Predávajúceho a/alebo ním oprávnených osôb. Nič, čo je uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, tu nie je uvedené s úmyslom previesť akékoľvek práva duševného vlastníctva na Kupujúceho, alebo poskytnúť akékoľvek práva duševného vlastníctva Kupujúcemu, alebo vytvoriť akékoľvek oprávnenie pre Kupujúceho na používanie inak, ako je tu výslovne uvedené.

7.2. Kupujúci je oprávnený iba k obmedzenému používaniu práv duševného vlastníctva poskytnutému Kupujúcemu v rámci a v rozsahu Produktov a Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci nie je oprávnený a nemôžete vykonať akýkoľvek úkon za účelom ohroziť, obmedziť alebo zasiahnuť do práv súvisiacich s ochrannou známkou Organická káva® Predávajúceho. Akékoľvek neoprávnené použitie ochrannej známky Organická káva® alebo Produktov je porušením Všeobecných obchodných podmienok, ako aj neoprávneným zásahom do práva duševného vlastníctva a dohôd o duševnom vlastníctve, vrátane neoprávneného zásahu do práva copyrightu a práva ochranných známok.

7.3. Žiadne odstránenie oznámení: Kupujúci nie je oprávnený a nemôžete odstrániť, zatajiť, spraviť nedostupným alebo nahradiť akékoľvek oznámenia alebo indície vo vzťahu k právam duševného vlastníctva a/alebo právam Predávajúceho a ich vlastníctvu, bez ohľadu na to, či tieto oznámenia alebo indície sú pripojené k, obsiahnuté v alebo inak spojené s akýmikoľvek materiálmi alebo podkladmi.

7.4. Neposkytnutie práv tretím osobám: Kupujúci nie je oprávnený a nemôže predať, previesť, prenajať, poskytnúť, distribuovať, exportovať, dovážať, konať ako sprostredkovateľ alebo poskytovateľ, alebo inak poskytnúť práva tretím osobám vo vzťahu k Produktom alebo akejkoľvek ich časti.

ČLÁNOK 8: ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1. Predávajúci a Kupujúci sú si vzájomne zodpovední za prípadnú škodu, ktorú si spôsobia porušením svojich povinností uvedených alebo vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok.

8.2. Ten účastník zmluvného vzťahu, ktorý spôsobil druhému účastníkovi škodu porušením svojich povinností uvedených alebo vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok ako aj z dotknutých platných právnych predpisov, je povinný na požiadanie druhého účastníka túto škodu napraviť buď uvedením do pôvodného stavu alebo ju nahradiť vyplatením príslušnej finančnej čiastky.

8.3. V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, má poškodená strana právo na odškodnenie akejkoľvek straty alebo škody vzniknutej v dôsledku takéhoto porušenia voči strane, ktorá je za takéto porušenie zodpovedná.

8.4. Internetové pripojenie: Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na organickakava.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

ČLÁNOK 9: POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Zmluvné strany týmto súhlasia, že o obsahu Všeobecných obchodných podmienok a Produktov budú dodržiavať mlčanlivosť. Zmluvné strany ale týmto aj rozumejú, že povinnosť dodržiavania mlčanlivosti sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií o Všeobecných obchodných podmienkach a (i) externým audítorom, alebo (ii) štátnemu alebo inému oprávnenému orgánu v zmysle príslušnej jurisdikcie, alebo (iii) poskytovateľom služieb v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie ich povinností v súvislosti so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Produktmi.

9.2. Kupujúci týmto súhlasí, že bude uchovávať v tajnosti a neumožní ich zverejnenie s výnimkou uplatnenia jeho práv a plnenia jeho povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok všetky informácie v súvislosti s alebo obsiahnuté v Produktoch, Každá zmluvná strana je povinná vykonať potrebné opatrenia na ochranu dôverných informácií druhej strany.

9.3. Každá zmluvná strana môže, na základe predchádzajúceho písomného a odôvodneného písomného oznámenia doručeného druhej zmluvnej strane, poskytnúť v minimálne možnom rozsahu informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť dodržiavania mlčanlivosti, v zmysle príslušných právnych predpisov na základe žiadosti štátneho alebo iného oprávneného orgánu, ale to len za predpokladu, že prijme všetky odôvodnené opatrenia na ochranu pred ďalším zverejnením týchto informácií. Pod opatreniami na ochranu sa rozumejú najmä primerané utajené narábanie s informáciami alebo vydanie ochranného príkazu alebo dohľad nad druhou zmluvnou stranou pri výkone tu uvedených oprávnení.

9.4. Predávajúci bude spracovávať a uchovávať Kupujúcim mu poskytnuté alebo inak mu dostupné osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výlučne za účelom kúpy Produktov Predávajúceho Kupujúcim, v rozsahu nevyhnutne potrebnom.

ČLÁNOK 10: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

10.1 Zmeny Všeobecných Podmienok: Predávajúci si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Všeobecné obchodné podmienky, a to všeobecne alebo len individuálne, pričom zmenené alebo doplnené Všeobecné obchodné podmienky uverejní na svojich webstránkach alebo Kupujúceho o tom inak upovedomí. Zmenené alebo doplnené Všeobecné Podmienky budú právne záväzné a použiteľné 2 týždne po tom, ako budú uverejnené alebo oznámené a Kupujúci je ich od tohto momentu povinný dodržiavať a plniť. Tým, že aj ďalej budete používať Produkty alebo že nevznesiete žiadnu námietku, tak týmto potvrdzujete, že prijímate zmenené alebo doplnené Všeobecné Podmienky a budete ich dodržiavať a plniť. Pokračovanie v používaní Produktov Kupujúcim alebo nevznesenie žiadnej námietky bude považované za súhlas byť novými Všeobecnými obchodnými podmienkami viazaný.

ČLÁNOK 11: DOBA TRVANIA A ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

11.1 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý vznikol podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok zanikne:

a) vzájomnou písomnou dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim,

b) iným spôsobom podľa ustanovení osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim,

c) písomným odstúpením od zmluvného vzťahu v prípadoch ustanovených platnými právnymi predpismi

11.2. Odstúpiť od zmluvného vzťahu jedným účastníkom v prípade porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu druhým účastníkom, je možné len po predchádzajúcom písomnom upozornení, v ktorom sa uvedú porušované povinnosti a informácia, že ak v primeranej dobe porušovanie povinností nebude odstránené, dotknutý účastník od zmluvného vzťahu odstupuje.

11.3. Zánik zmluvného vzťahu nemá vplyv na povinnosť účastníkov splniť si vzájomné záväzky vzniknuté pred dňom zániku ich zmluvného vzťahu.

ČLÁNOK 12: SPOLOČNÉ USTANOVENIA

12.1. Všeobecné obchodné podmienky ako jednotný celok: Všeobecné obchodné podmienky zakladajú úplnú dohodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim ohľadom Produktov a odstraňujú, nahrádzajú a menia (i) všetky predchádzajúce dohody a zmluvy, pokiaľ tieto neboli uzatvorené písomne ako separátne dokumenty v predmetnej veci, a (ii) všetky ustanovenia alebo predpisy príslušných právnych poriadkov pri ktorých je takéto odstránenie, nahradenie alebo zmena možná. Nič v tomto ustanovení nevylučuje alebo neobmedzuje zodpovednosť Kupujúceho vyplývajúcu z podvodného konania.

12.2. Čiastočná neplatnosť: Ak sa akékoľvek ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok, alebo časť takéhoto ustanovenia stane, na základe rozhodnutia súdneho, správneho alebo iného oprávneného orgánu v zmysle príslušnej jurisdikcie, nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným, a zároveň takéto ustanovenie (alebo jeho časť) nie je podstatným pre Všeobecné obchodné podmienky ako celok, tak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť ostávajúcej časti Všeobecných obchodných podmienok týmto nebude dotknutá.

12.3. Žiadne vzdanie sa: Nevykonanie práva alebo omeškanie s vykonaním práva alebo oprávnenia udeleného v zmysle Všeobecných obchodných podmienok alebo na základe právneho poriadku, sa nemôže vykladať ako vzdanie sa práva alebo oprávnenia. Ak sa Predávajúci vzdá nárokov z porušenia akéhokoľvek ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok, tak sa to nemôže vykladať ako vzdanie sa nárokov z nasledujúceho porušenia takéhoto ustanovenia, alebo ako vzdanie sa nárokov z porušenia iného ustanovenia.

12.4. Postúpenie: Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva alebo nároky vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený, na základe vlastného uváženia, postúpiť akékoľvek práva alebo nároky vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok na akúkoľvek tretiu osobu bez toho, aby o tom musel dopredu informovať.

12.5. Žiadne partnerstvo: Nič vo Všeobecných obchodných podmienkach, ako ani žiadny úkon vykonaný zmluvnými stranami podľa Všeobecných obchodných podmienok, nie je, a ani sa za taký nemôže vydávať, partnerstvom, asociáciou, spoločným podnikom alebo inou formou spolupráce medzi zmluvnými stranami.

12.6. Vyššia moc: Zmluvná strana nie je zodpovedná za nesplnenie svojej povinnosti ak také nesplnenie bolo spôsobená vyššou mocou (vrátane požiaru, záplavy, zemetrasenia, búrky, hurikánu alebo inou prírodnou katastrofou), vojnou, inváziou, vpádom nepriateľa, vojnovým nepriateľom (bez ohľadu na to, či bola vyhlásená vojna), občianskou vojnou, rebéliou, revolúciou, vzburou, vojnovou alebo násilnou konfiškáciou, teroristickou aktivitou, znárodnením, vládnymi sankciami, blokádou, embargom, pracovnou výlukou, štrajkom, lockoutom alebo prerušením alebo nesplnením dodávky elektrického prúdu alebo telefónneho spojenia alebo inou príčinou, ktorú nemohla strana ktorej plnenie je dotknuté žiadnym spôsobom ovplyvniť.

12.7. Rozhodné právo a príslušný súd: Všeobecné obchodné podmienky a všetky vzťahy vyplývajúce z nich alebo s nimi spojené, vrátane otázky ich platnosti, ako aj vzťahy súvisiace s používaním Produktov, budú rozhodované a vykladané v súlade s právom Slovenskej republiky a budú rozhodované súdom príslušným na území Slovenskej republiky a v súlade s jej právom. Zmluvné strany týmto súhlasia, že všetky spory vzniknuté v súvislosti s právnym vzťahom založeným zmluvou alebo dohodou budú predovšetkým riešiť formou zmieru.

12.8. Jazyk: Originálna verzia Všeobecných obchodných podmienok v slovenskom jazyku môže byť preložená aj do iných jazykov. V prípade nesúladu alebo rozporu medzi slovenskou jazykovou verziou a verziou vyhotovenou v inej jazykovej verzii bude rozhodujúca slovenská jazyková verzia, pokiaľ nie je niečo iné výslovne uvedené v príslušnom právnom systéme.

12.9. Trvanie po zániku: Všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok (i) pri ktorých je uvedené, aby trvali alebo sa strany nimi riadili aj v prípade ukončenia Všeobecných obchodných podmienok, alebo (ii) z ktorých významu je zjavné, že majú trvať aj po ukončení Všeobecných obchodných podmienok, budú aj naďalej trvať a budú sa používať medzi zmluvnými stranami aj po ukončení Všeobecných obchodných podmienok.

12.10.Písomná forma:Všade, kde sa v týchto zo Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje písomná forma, za jej dodržanie sa považuje listová alebo emailová komunikácia.

12.11.Aktualizácia: Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na organickakava.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

12.12. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo organickakava.sk.

12.13. Právo zmeny: Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť Produkty a Služby uvedené na organickakava.sk.

12.14. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 18. mája 2018